ZadzwońFacebook

Pub Polufka

ul. Leczkowa 18, Gdańsk Wrzeszcz

Regulamin wypożyczania gier planszowych


Regulamin wypożyczania gier planszowych:

§ 1. Prawo korzystania
1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Pub Polufka Kazimierz Tywusik z siedzibą w Gdańsku, zwanym dalej Pub Polufka.
2. Gry mogą być wypożyczane wyłącznie osobom zapisanym do „Klubu gracza Pubu Polufka”, zwanego dalej Klubem.
3. Wypożyczanie gier jest odpłatne.
a) Koszt wypożyczenia gry ujęty jest w osobnym cenniku.
b) Z opłat zwolnieni są klienci korzystający z gier w Pubie Polufka przy ul. Leczkowa 18 w Gdańsku.
c) Wpływy z tytułu wypożyczenia przeznaczone są na konserwację i zakup nowych gier.
4. Aby zapisać się do Klubu, należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) Przedstawić do wglądu dowód osobisty.
b) Wypełnić druk oświadczenia.
c) Wnieść jednorazową opłatę za wydanie karty klubowej w wysokości 2 zł.
5. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Administratorem danych osobowych gromadzonych przy zapisie do Klubu jest „Pub Polufka Kazimierz Tywusik” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dzielnej 30. Dane osobowe gromadzone przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn.zm.).
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą usuwane z bazy na pisemne życzenie klubowicza po zwróceniu wszystkich wypożyczonych gier, karty klubowej i uregulowaniu należności z tytułu wypożyczeń.
§ 2. Wypożyczanie
1. Wypożyczyć można jednorazowo 2 gry na okres nie dłuższy niż tydzień, po okazaniu karty klubowej oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Termin zwrotu wypożyczonych gier można przesunąć maksymalnie dwa razy, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania wśród innych klubowiczów.
3. Prolongaty można dokonać osobiście lub telefonicznie.
4. Pub Polufka może wyznaczyć krótszy termin wypożyczenia lub żądać zwrotu wypożyczonych gier przed terminem wyznaczonym w § 2 pkt 1.
5. Na prośbę klubowicza Pub Polufka może rezerwować gry aktualnie wypożyczone.
§ 3. Przetrzymywanie gier
1. Za przetrzymanie gier ponad określony termin Pub Polufka może pobrać opłatę w wysokości określonej w cenniku proporcjonalną do czasu przetrzymania.
2. Wpłaty nałożone zgodnie z niniejszym Regulaminem na klubowiczów, którzy nie ukończyli 13 roku życia, wnoszone są przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Jeżeli klubowicz odmawia zwrotu gry lub uiszczenia należnych opłat, Pub Polufka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie gier
1. Klubowicz ma obowiązek szanować powierzone mu gry.
2. Klubowicz deklaruje, iż przed wypożyczeniem gry sprawdził kompletność i jej stan zgodnie z wykazem elementów, znajdującym się w instrukcji lub karcie braków, a zauważone niezgodności zgłosił obsłudze. W przeciwnym przypadku przyjmuje się, że gra nie była uszkodzona przed wypożyczeniem.
3. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia gry lub istotnych jej elementów w sposób uniemożliwiający naprawę, klubowicz jest zobowiązany do:
a) odkupienia gry w terminie do 7 dni od daty ujawnienia szkody, albo
b) uiszczenia równowartości kosztu zakupu gry, albo
c) za zgodą Pubu Polufka przekazania innej gry o tej samej lub wyższej wartości w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody.
4. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia gry lub istotnych jej elementów w sposób umożliwiający naprawę, klubowicz jest zobowiązany do:
a) naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody, albo
b) wpłaty zryczałtowanej opłaty w wysokości 1/5 kosztu zakupu gry.
5. Każdorazowo decyzję o tym, czy uszkodzenia gry podlegają naprawie podejmuje Pub Polufka.
§ 5. Przepisy końcowe
1. Klubowicz nieprzestrzegający Regulaminu traci prawo do korzystania z Wypożyczalni.
2. Zmiany Regulaminu dokonuje się poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Pubu Polufka oraz w lokalu w miejscu zwyczajowo przyjętym.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2013.

Gdańsk, dnia 1.10.2013

Regulamin wypożyczalni wersja do pobrania pdf.

Podziel się:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePin on Pinterest

Comments are closed.