ZadzwońFacebook

Pub Polufka

ul. Leczkowa 18, Gdańsk Wrzeszcz

Regulamin Konkursu „Ligi Kibica”


Regulamin Konkursu „Ligi Kibica”
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Ustanawia się Regulamin Konkursu „Liga Kibica” (zwany dalej: Regulaminem).
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Liga Kibica” (zwany dalej: Ligą Kibica) polegającego na typowanie wyników bramkowych meczów piłkarski w ramach Mistrzostw Europy UEFA 2016.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za Ligę Kibica jest Kazimierz Tywusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pub Polufka Kazimierz Tywusik z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Dzielnej 30 (zwany dalej: Pubem Polufka).
4. Liga Kibica jest prowadzona w okresie 10.06.2016r.-10.07.2016r.
5. Prawa związane z korzystaniem z uczestnictwem w Lidze Kibica nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.
6. Administratorem danych osobowych gromadzonych przy zgłoszeniu uczestnictwa w Lidze Kibica jest Pub Polufka. Dane osobowe gromadzone przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi uczestnictwa w Lidze Kibica i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn.zm.).
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora zostaną usunięte w dniu 31.07.2016r.
§ 2 Słownik pojęć
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Lokal – lokal pod nazwą Pub Polufka mieszczący się w Gdańsku przy ulicy Leczkowa 18;
b. Wynik – rezultat bramkowy meczu Ligi Mistrzów UEFA 2014/15 po zakończeniu regulaminowego czasu gry lub dogrywki z wyłączeniem rzutów karnych;
c. Rezultat – stan meczu po zakończeniu regulaminowego czasu gry lub dogrywki z wyłączeniem rzutów karnych obejmujący wygraną danej drużyny lub remis;
d. Uczestnik – klient Lokalu, który zgłosił uczestnictwo w Lidze Kibica w trybie określonym w § 3 Regulaminu;
e. Dzień meczowy – poszczególny dzień kalendarzowy, w którym rozgrywany jest mecz Mistrzostw Europy UEFA 2016;
f. Bon – bon o wartości nominalnej 5 PLN na zakupy w Lokalu do wykorzystania w dowolnym momencie, ale nie później niż w ciągu roku od dnia jego otrzymania;
g. Regulamin Lokalu – osobny zbiór zasad obowiązujących w Lokalu dostępny w Lokalu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://polufka.pl/kontakt/regulamin-pubu-polufka/.
§ 3 Uczestnictwo w Lidze Kibica
1. Uczestnictwo w Lidze Kibica wymaga od podmiotu określonego w ust. 1 oddania obsłudze czytelnie podpisanego Kuponu Konkursowego, o którym mowa w § 4 Regulaminu. Uczestnictwo w Lidze Kibica jest dobrowolne.
2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Lidze Kibica otrzymuje do użytkowania Kupon Konkursowy, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
§ 4 Kupon Konkursowy
1. Kupon Konkursowy jest papierowym, imiennym dokumentem, za pomocą którego Uczestnik typuje Wyniki na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
2. Kupon Konkursowy jest ważny przez cały okres trwania Ligi Kibica.
3. Kupon Konkursowy jest przechowywany w Lokalu od momentu jego złożenia do końca trwania Ligi Kibica, a następnie niszczony.
4. Kupon Konkursowy można pobrać osobiście w Lokalu.
5. Kupon Konkursowy jest wydawany i udostępniany przez Pub Polufka nieodpłatnie.
§ 5 Zasady typowania Wyników
1. Typowanie Wyników polega na wypełnieniu przez Uczestnika długopisem poszczególnych rubryk Kuponu Konkursowego przeznaczonych do wpisania Wyników.
2. Uczestnik nie ma obowiązku wypełniania wszystkich rubryk.
3. Puste rubryki, przeznaczone na typowanie Wyników nierozegranych dotychczas meczów, mogą zostać uzupełnione w dowolnym momencie z zastrzeżeniem ust.4 i 5.
4. Aby typowanie Wyniku meczu zostało uznane za ważne, Kupon musi być zwrócony obsłudze najpóźniej przed zakończeniem dziesiątej minuty typowanego meczu.
5. Typowanie Wyniku po terminie określonym w ust. 4 jest uznane za nieważne i nie wywołuje skutków określonych w § 6 ust. 1 pkt b-d Regulaminu.
§ 6 Punktacja
1. Uczestnikowi przysługują:
a) 1 punkt za obecność w Lokalu w dniu rozgrywania dowolnego meczu Mistrzostw Europy UEFA w piłce nożnej 2016,
b) 2 punkty za prawidłowe typowanie Rezultatu,
c) 5 punktów za prawidłowe typowanie Wyniku.
2. Punkty o których mowa w ust. 1 lit. a-c za dany Dzień meczowy są przyznawane tylko po zgłoszeniu przez Uczestnika obecności w danym Dniu meczowym obsłudze Lokalu.
3. Za nieobecność, uznaje się zarówno fizyczną nieobecność Uczestnika w danym Dniu meczowym w Lokalu, jak również niezgłoszenie przez Uczestnika obecności stosownie do ust. 2, nawet jeżeli był w tym Dniu meczowym fizycznie obecny w Lokalu.
4. Punkty zliczane są na koniec każdego Dnia meczowego. Informacja o ilości punktów zdobytych przez poszczególnych Uczestników jest publikowana na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Lokalu oraz na profilu firmowym na portalu Facebook. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym podlega aktualizacji co dziennie.
§ 7 Nagrody
1. Nagrody przysługują Uczestnikom, którzy zajmą miejsca 1-10 w Klasyfikacji Ligi Kibica (zwanej dalej: Klasyfikacją).
2. Klasyfikacja zostanie sporządzona przez Pub Polufka najpóźniej w dniu 10.06.2016r. i ogłoszona na tablicy w Lokalu oraz na profilu Pubu Polufka w portalu Facebook.
3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1, otrzymują odpowiednio:
a) Za zajęcie pierwszego miejsca w Klasyfikacji – 20 Bonów i koszulkę firmową,
b) Za zajęcie drugiego miejsca w Klasyfikacji – 10 Bonów i koszulkę firmową,
c) Za zajęcie trzeciego miejsca w Klasyfikacji – 6 Bonów i koszulkę firmową,
d) Za zajęcie miejsca 4-5 w Klasyfikacji – 4 Bony,
e) Za zajęcie miejsca 6-10 w Klasyfikacji – 2 Bony,
4. Nagrody można odebrać osobiście od obsługi w Lokalu w przeciągu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia klasyfikacji, o której mowa w ust. 2.
§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa w Lidze Kibica
1. Uczestnik ma prawo w każdym momencie czasu trwania Ligi Kibica zrezygnować z uczestnictwa w Lidze Kibica.
2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 powinna być wyrażona pisemnie i dostarczona obsłudze Lokalu.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Pub Polufka będą usuwane z bazy niezwłocznie po otrzymaniu przez niego rezygnacji, o której mowa w ust. 2.
§ 9 Wykluczenie uczestnika Ligi Kibica
Pub Polufka może wykluczyć Uczestnika z Ligi Kibica ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczestnik nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub Regulaminu Lokalu.
§ 10 Zmiany Regulaminu
1. Pub Polufka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Ligi Kibica.
2. Zmiana Regulaminu podlega ogłoszeniu poprzez udostępnienie tekstu Regulaminu zawierającego te zmiany na stronie internetowej www.polufka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Lokalu.
3. Zamiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie dwóch dni od ich ogłoszenia w trybie ust. 2.
§ 11 Akceptacja Regulamin
Niniejszy regulamin Ligi Kibica będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika
z chwilą oddania obsłudze czytelnie podpisanego Kuponu Konkursowego.
§ 12 Postanowienia końcowe
W przypadkach, o których mowa w § 8, § 9 i § 10 niniejszego Regulaminu, Uczestnikom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Pubu Polufka.
§ 13 Wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2016.

Podziel się:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePin on Pinterest

Comments are closed.